KOROSHCHENKO, M. (2024) “THE MODEL OF ‘GOOD GOVERNANCE’ AS A WAY OF REFORMING PUBLIC POLICY IN UKRAINE”, Economy of Ukraine, 67(4(749), pp. 57–67. doi: 10.15407/economyukr.2024.04.057.