KOROSHCHENKO, Mykola. 2024. “THE MODEL OF ‘GOOD GOVERNANCE’ AS A WAY OF REFORMING PUBLIC POLICY IN UKRAINE”. Economy of Ukraine 67 (4(749):57-67. https://doi.org/10.15407/economyukr.2024.04.057.