KOROSHCHENKO, M. (2024). THE MODEL OF "GOOD GOVERNANCE" AS A WAY OF REFORMING PUBLIC POLICY IN UKRAINE. Economy of Ukraine, 67(4(749), 57–67. https://doi.org/10.15407/economyukr.2024.04.057