[1]
KOROSHCHENKO, M. 2024. THE MODEL OF "GOOD GOVERNANCE" AS A WAY OF REFORMING PUBLIC POLICY IN UKRAINE. Economy of Ukraine. 67, 4(749) (Apr. 2024), 57–67. DOI:https://doi.org/10.15407/economyukr.2024.04.057.